↩ back to the box
Ai đó, có thể là bạn, từ địa chỉ IP 104.144.139.57,
đã mở tài khoản có tên “Marc864685464893” với địa chỉ thư điện tử này tại Wiki Phap Luat.

Để xác nhận rằng tài khoản này thực sự là của bạn và để kích hoạt tính năng thư điện tử tại Wiki Phap Luat, xin mở liên kết này trong trình duyệt:

http://www.tudienphapluat.com/index.php?title=Special:ConfirmEmail/de6d0529c8f3d3d835df37321e0c0f52

Nếu bạn *không* mở tài khoản, hãy nhấn vào liên kết này
để hủy thủ tục xác nhận địa chỉ thư điện tử:

http://www.tudienphapluat.com/index.php?title=Special:InvalidateEmail/de6d0529c8f3d3d835df37321e0c0f52

Mã xác nhận này sẽ hết hạn vào 17:13, ngày 22 tháng 5 năm 2019.